طراحی و توسعه توسط ITCenter7
منو
نسخه چاپی
گروه های خبری
آرشیو اخبار
گروه های خبری و آرشیو

آئین نامه برگزاري و غیبت در امتحانات پایان ترم
1395/3/18 ساعت 10:17 - 312 بازدید - 8 نظر

آئین نامه برگزاري و غیبت در امتحانات پایان ترم


براساس بخشنامه های دانشگاه جامع علمی – کاربردی خلاصه ای از آیین نامه برگزاري و غیبت درامتحانات پایان ترم را بـه شـرح زیـر در 3 بخـش برگزاري امتحانات و غیبت درامتحانات و تجدید نظر نمره به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند :


الف – آئین نامه برگزاري امتحانات

1- دانشجویان به تاریخ و ساعت امتحان دقت نمایند.


2- دانشجویان نیم ساعت قبل از شروع امتحان درمحل برگزاري آزمون حضور داشته باشند .


3- قبل از استقرار برروي صندلی ،شماره صندلی رابـا شـماره اعـلام شـده تطبیـق دهنـد .


4- هـر گونـه جابجایی در شماره صندلی تخلف محسوب می شود و از تصحیح برگه دانشجو خودداری می گردد.


5- نام ، نام خانوادگی ، شماره صندلی ، شماره دانشـجویی و نـام اسـتاد را بـرروي تمـامی برگـه هـاي پاسخنامه و اوراق امتحانی بنویسید.


6- پس از شروع امتحان،دانشجویی که با تأخیر در دانشگاه حضور پیدا کـرده باشـد تنهـا درصـورتی می تواند در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی جلسه امتحان را ترك نکرده باشد.


7- همراه داشتن کارت دانشجویی (یا کارت ملی) و کارت ورود به جلسه امتحان در هرجلسه امتحانی به همراه دانشجو الزامی می باشد.


8- دانشجویان موظف هستند درطول برگزاري امتحان آرامش و سـکوت جلسـات امتحـانی را رعایـت نمایند .


9- دانشجویان موظفند ازانجام اعمال یا رفتاري که موجب اختلال یا وقفه در برگزاري امتحان میگـردد پرهیز نمایند.


10- همراه داشتن  هر گونه لوازم از قبیل کتاب، جزوه،ماشین حساب ، یادداشت ، کیف و تلفـن همـراه (حتی خاموش)  و هندزفری و mp3player درجلسات امتحانی ممنوع بوده و درصورت مشاهده هـر یـک از موارد مـذکور مراتـب بـه منزله تقلب محسوب شده وطبق مقررات به کمیته انظباطی معرفی و نمره 25 % لحاظ خواهد شد.


11- برگه هاي امتحانی منگنه شده را تفکیک ننمایند.


12- جلسات امتحانی راقبل از حضور و غیاب ترك ننمایند.


13- مستندات و مدارك امتحانی را از جلسه امتحان خارج ننمایند.


14- چنانچه فرد دیگري به جاي دانشجو در جلسه امتحان حضورداشـته باشـد مسـتوجب عواقـب قـانونی شده و هم دانشجو وهم فرد جایگزین به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد.


15- نگاه کردن به ورقه دیگري ،صحبت کردن ، ردوبـدل کـردن هـر گونـه وسـیله ، وجـود هـر گونـه اطلاعات بردست و پا ، لباس، مشاجره با مراقبین و پرسیدن سوالات غیر مـرتبط درجلسـات امتحـانی تخلـف محسوب می گردد.


16- درصورت مشاهده هرگونه اقدامی که به منزله تقلب تلقی شود دانشجو بدون هـیچ گونـه اغمـاظی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد .


توجه : مجازات ناشی از تخلفات در جلسات امتحانی توسط کمیته انضباطی دانشگاه جامع علمی کاربردی تعیین مـی گـردد و مـی توانـد از 25% نمره تا ثبت موضوع در پرونده آموزشی و محرومیت به مدت یک ترم یا چنـد نیمسـال و یـا حتـی اخراج ازدانشگاه باشد ضمناً هیچ تفاوتی میان دروس عمومی و اختصاصی وجود ندارد .ب- آیین نامه غیبت در امتحانات

1- شرکت در امتحانات پایان ترم الزامی است و در صورت عدم شرکت درامتحان پایان ترم نمـرات امتحـان میان ترم و نمرات تکالیف براي دانشجو به هیچ عنوان در نظـر گرفتـه نخواهـد شـد ، چنانچـه درس در 2 بخش نظري و عملی بوده و با یک کد درس ارائه شود،در صورت عـدم شـرکت در امتحـان پا یـان تـرم بخش تئوري ، نمره بخش عملی نیز براي این دانشجو به حساب نخواهـد آمـد و نمـره صـفر درکارنامـه براي آن درس ثبت می شود .


2- درصورت غیبت ،امتحان مجدد بعمل نخواهد آمد .
به این خبر امتیاز دهید:

نظرات کاربران

 
 
 
Security Code
 گروه های خبری
آرشیو اخبار
عضو خبرنامه سایت مرکز شوید:

آدرس مرکز: میدان انقلاب – ابتدای کارگرجنوبی – کوچه رشتچی – پلاک های 8، 10، 12

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران می باشد.