طراحی و توسعه توسط ITCenter7
منو

کاردانی فنی برنامه سازی موبایل


مقدمه :

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎزار ﮐﺎر این ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر روﻧﻖ دارد و اکثر ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻨﺠﺎست ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ نویسی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اهمیت زﯾﺎدي پیدا می کند. علاوه ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ها و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ، اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری  ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه هایی  ارﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺪهﺷﺎن را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﻮﻧﺪ، ﭼﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ نویسی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺳﺎﺧﺖ اپلیکیشن ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ در ﻗﺒﺎل خدمات اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد، کسب درآﻣﺪ ﮐﺮد. اپلیکیشن های ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯽﺗﻮان راحت تر ﺑﻪ خدمات ﻣﺨﺘﻠﻒ مورد ﻧﯿﺎز دﺳﺘﺮﺳﯽ پیدا ﮐﺮد. ﺗﺠﺮﺑﻪ کاربری در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ بسیاری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ می دهند ﺑﻪ ﺟﺎي استفاده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮورﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺮاه خود از اپلیکیشن ها اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ نویسی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ﺑﺴﯿﺎر داغ اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎري می خواهند وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه شوند. از اﯾﻦ رو ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ دوره کاردانی ﻓﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است.


تعریف و هدف دوره :

این رشته مجموعه ای از دروس عملی و نظری است که فرد را برای کسب توانمندی های شغلی تکنسین Mobile Java Dev، تکنسین Mobile Front End، تکنسین Mobile Back End، تکنسین Mobile App Dev، تکنسین Service Dev آماده می کند.
اهداف دوره عبارتند از : شناخت مفاهیم و الگوهای برنامه سازی موبایل، برنامه سازی در سیستم عامل های اندروید و ios، توسعه و برنامه نویسی موبایل برای ساخت اپلیکیشن همراه.

ضرورت و اهمیت :

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴـﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ طوری  ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﺳـﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴـﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻫﺮ روزه ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اسمارت فون ها اﻓﺰوده ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴـﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاي ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي موبایل ﻧﯿﺴـﺖ، بلکه دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮔﺴـﺘﺮدهﺗﺮ از طراحی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ را در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳـﺖ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و نیاز مشاغل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴـﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﺎن ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴـﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮑﯽ از ﺻـﺪﻫﺎ ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴـﯽ اﺳـﺖ. اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از گذشته درﮔﯿﺮ دﻧﯿﺎي ﻣﺠﺎزي و ﺳـﯿﺴـﺘﻢﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺗﻮان اﻫﻤﯿﺖ دوره کاردانی فنی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را درك ﮐﺮد.قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان :

1) ساخت برنامه های تلفن همراه برای دستگاههای اندروید و ios
2) ساخت برنامه های مبتنی بر وب برای هر دستگاه تلفن همراه با مرورگر
3) کار با ساختارهای ذخیره سازی داده های موبایلی
4) ساخت رابط کاربری تلفن همراه
5) ساخت برنامه های کاربردی موبایلی مبتنی بر وب
6) شناخت Front-end Frameworks
7) شناخت Back-end Frameworks
8) پشتیبانی برنامه و رفع اشکالات احتمالی
9) تولید، توسعه، نگهداری و پیاده سازی کد منبع برای توسعه برنامه های موبایل
10) توسعه رابط های برنامه نویسی برنامه (API) برای پشتیبانی از عملکرد تلفن همراه
11) شناخت پلتفرم های Android و ios
12) شناخت UX و UI
13) به کارگیری پلتفرم های CMS


مشاغل قابل احراز :

1) تکنسین Mobile Java Dev

2) تکنسین Mobile Front End

3) تکنسین Mobile Back End

4) تکنسین Mobile App Dev

5) تکنسین Service Dev
دروس پیشنهادی ترم اول :

نام درس
تعداد واحد

دروس پیش نیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-دروس پیشنهادی ترم دوم :

نام درس
تعداد واحد

دروس پیش نیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-دروس پیشنهادی ترم سوم :

نام درس
تعداد واحد

دروس پیش نیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-دروس پیشنهادی ترم چهارم :

نام درس
تعداد واحد

دروس پیش نیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


عضو خبرنامه سایت مرکز شوید:

آدرس مرکز: میدان انقلاب – ابتدای کارگرجنوبی – کوچه رشتچی – پلاک های 8، 10، 12

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران می باشد.