طراحی و توسعه توسط ITCenter7
منو

معرفی رشته کاردانی تکنولوژی آموزشی

تعريف:

اين رشته جديد که از نيمه دوم قرن بيستم پا به عرصه گذاشته است آموزش و يادگيری را با رويکردی متحول و پويا مورد تحليل، نقد و بهسازی قرار می دهد. دانشجويان اين رشته در طی دوره تحصيلی آگاهی ها و مهارت های نوينی را در راستای توانمندسازی خود و يادگيرندگان در زمينه های تکنولوژی و طراحی آموزشی و ساير شيوه های نوين آموزشی کسب می کنند تابه کارشناسانی ماهر و خلاق تبديل شوند.

ازآنجا که آموزش و يادگيری يکی از پيچيده ترين فرايندهای انسانی است لذا برنامه ريزی، آماده سازی و پرورش کارشناسان ماهر و خلاق در زمينه آموزش و پرورش و امر يادگيری حائز اهميت شايانی است.


هدف:

تربيت کاردان ماهر و توانمند در زمينه تکنولوژی ها و شيوه های نوين آموزشی ـ تدوين آموزش و يادگيری متناسب با پاسخگويی به شرايط متحول و پويای آينده تعليم و تربيت از هدف های اساسی اين رشته می باشد.


مشاغل قابل احراز:

- کمک کارشناس فناوری و طراحی آموزشی

- هماهنگ کننده امور مراکز سمعی و بصری

- متصدی و کمک کارشناس مراکز فراگيری

- مربی و تسهيل گر آموزش و يادگيری

- کمک طراح و توليد کننده مواد و رسانه های آموزشی و يادگيری

- کاوشگر و ارزياب آموزش و يادگيری

- کمک مشاور معلمان و کادر آموزشی در امور فناوری آموزشی و يادگيری

 

توانمندی های بعد از دانش آموختگی:


1- آشنايی با اصول و مبانی نظری فناوری آموزشی

2- آشنايی با طراحی آموزشی و کاربرد آن در آموزش، تدريس و يادگيری

3- درک اهميت و لزوم توجه به رويکردهای متفاوت آموزش و يادگيری

4- برنامه ريزی امور مرکز سمعی و بصری

5- شناسايی، ارزيابی، انتخاب و فراهم آوری مواد، رسانه ها و تجهيزات و مراقبت از آنها

6- همفکری و همکاری در برنامه ريزی امور مراکز فراگيری

7- توانايی تهيه و تدوين طرح درس های کلی و مرحله ای

8- آشنايی با روش ها و فنون تدريس و يادگيری

9- سنجش و ارزيابی تدريس و يادگيری

10- آشنايی با اصول و فنون طراحی و توليد پيامها و مواد آموزشی

11- توانايی طراحی، توليد و ساخت مواد و رسانه های آموزشی دستی

12- توانايی کاربرد مواد و رسانه های مختلف در امر آموزش، تدريس و يادگيری

13- انجام بررسی ها و کاوش های اينترنتی و بهره برداری از بانک های اطلاعاتی محلی و …

14- درک، تحليل و نقد مسايل آموزشی و کمک در ارائه راه حل های پيشنهادی

15- تدوين و تنظيم انواع گزارش ها و پروژه های شخصی

16- ارزيابی موقعيت های آموزشی و يادگيری


مکان های هدف:

به طور اعم کليه نهادهايی که دست اندر کار آموزش و يادگيری هستند.نيازهای جامعه:

بهبود بخشی کيفيت آموزشی يک نياز تخصصی جهانی است که کشور ما نيز متناسب با ساير پيشرفت های علمی به کارشناسان اين رشته در تمامی ابعاد تعليم و تربيت از آموزش و پرورش تا دانشگاه نياز مبرم دارد.
عضو خبرنامه سایت مرکز شوید:

آدرس مرکز: میدان انقلاب – ابتدای کارگرجنوبی – کوچه رشتچی – پلاک های 8، 10، 12

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران می باشد.