طراحی و توسعه توسط ITCenter7
منو
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران در راهپیمایی 22 بهمن سال 1397
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران در راهپیمایی 22 بهمن سال 1397 - 5655 بازدید
اجرای نمایش عروسکی توسط گروه هنری صبا با بازی دانشجویان رشته بازیگری مرکز
اجرای نمایش عروسکی توسط گروه هنری صبا با بازی دانشجویان رشته بازیگری مرکز
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
اجرای نمایش عروسکی توسط گروه هنری صبا با بازی دانشجویان رشته بازیگری مرکز
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
خطاطی توسط فرشته آل ابراهیم دانشجوی رشته نقاشی مرکز
خطاطی توسط فرشته آل ابراهیم دانشجوی رشته نقاشی مرکز
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
اجرای نمایش عروسکی توسط گروه هنری صبا با بازی دانشجویان رشته بازیگری مرکز
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
اجرای نمایش عروسکی توسط گروه هنری صبا با بازی دانشجویان رشته بازیگری مرکز
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
اجرای نمایش عروسکی توسط گروه هنری صبا با بازی دانشجویان رشته بازیگری مرکز
اجرای نمایش عروسکی توسط گروه هنری صبا با بازی دانشجویان رشته بازیگری مرکز
اجرای نمایش عروسکی توسط گروه هنری صبا با بازی دانشجویان رشته بازیگری مرکز
اجرای نمایش عروسکی توسط گروه هنری صبا با بازی دانشجویان رشته بازیگری مرکز
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
اجرای نمایش عروسکی توسط گروه هنری صبا با بازی دانشجویان رشته بازیگری مرکز
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
خطاطی توسط فرشته آل ابراهیم دانشجوی رشته نقاشی مرکز
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
اجرای نمایش عروسکی توسط گروه هنری صبا با بازی دانشجویان رشته بازیگری مرکز
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
خطاطی توسط فرشته آل ابراهیم دانشجوی رشته نقاشی مرکز
اجرای نمایش عروسکی توسط گروه هنری صبا با بازی دانشجویان رشته بازیگری مرکز
اجرای نمایش عروسکی توسط گروه هنری صبا با بازی دانشجویان رشته بازیگری مرکز
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
اجرای نمایش عروسکی توسط گروه هنری صبا با بازی دانشجویان رشته بازیگری مرکز
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
برپایی غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
اجرای نمایش عروسکی توسط گروه هنری صبا با بازی دانشجویان رشته بازیگری مرکز
طراحی پرچم ایران روی صورت شرکت کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط دانشجویان رشته گریم مرکز خانم ها سمانه دولت آبادی و فائزه جدا
خطاطی توسط فرشته آل ابراهیم دانشجوی رشته نقاشی مرکز
خطاطی توسط فرشته آل ابراهیم دانشجوی رشته نقاشی مرکز
خطاطی توسط فرشته آل ابراهیم دانشجوی رشته نقاشی مرکز
عضو خبرنامه سایت مرکز شوید:

آدرس مرکز: میدان انقلاب – ابتدای کارگرجنوبی – کوچه رشتچی – پلاک های 8، 10، 12

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران می باشد.