فرم اعلام توانمندی ها، مهارت ها و علاقمندی های ورزشی دانشجویان

جنسیت:
نام:
نام خانوادگی:
مقطع تحصیلی:
نیمسال ورودی (مثال: بهمن 95):
رشته تحصیلی:
تاریخ تولد (مثال: 1372):
شماره همراه:
رشته ورزشی:
سابقه قهرمانی:
رده قهرمانی:
در صورت داشتن مهارت و توانمندی در رشته های دیگر، آن را درج نمائید.: