ثبت نام در کانون دانش آموختگان مرکز 11 تهران

نام:
نام خانوادگی:
مقطع تحصیلی:

رشته تحصیلی:
تلفن همراه:
وضعیت اشتغال:
محل اشتغال بخش دولتی (مثال : شهرداری):
سمت شما در بخش دولتی:
محل اشتغال بخش خصوصی (مثال : شرکت صبانت):
سمت شما در بخش خصوصی:
تعداد افرادی که شما کارفرمای آنها در بخش خصوصی هستید و برای شما کار می کنند:
علاقمند به ادامه تحصیل در چه رشته ای هستید؟ (مقطع و عنوان رشته را ذکر نمائید):
علاقمند به شرکت در چه سمینار یا کارگاه آموزشی هستید؟ (عنوان آن را ذکر نمائید):