فرم ثبت مشخصات دانشجویان مخترع

نام:
نام خانوادگی:
رشته تحصیلی:
مقطع تحصیلی:
شماره همراه:
عنوان اختراع:
آیا اختراع خود را ثبت نموده اید؟:
آیا قبلاً از اختراع خود کسب درآمد نموده اید؟: