کسب 7 مقام برجسته در نخستین جشنواره درون دانشگاهی رویش توسط مرکز 11 تهران
1396/12/10 ساعت 11:28 - 46 بازدید - 2 نظر

کسب 7 مقام برجسته توسط مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران در "نخستین جشنواره درون دانشگاهی رویش"


مقام « اول »  کشوری در «کانون های حوزه اجتماعی»
مقام « اول »  کشوری در «آثار گروهی کانون تئاتر»مقام « اول » کشوری «دبیر برتر کانون » توسط آقای محمد حسنی دبیر کانون فیلم و عکس مرکز 11 تهران
مقام « دوم » کشوری در کانون های حوزه دینی و مذهبیمقام « سوم » کشوری «چهره موفق کانون» توسط خانم آزاده انصاری دانشجوی مرکز11 تهرانمقام « شایسته تقدیر »  کشوری «کانون های حوزه ادبی و هنری»


مقام « شایسته تقدیر »  کشوری «کارشناس فرهنگی برتر» توسط خانم سیما صلح میرزایی کارشناس فرهنگی پژوهشی مرکز 11 تهران