برنامه انتخاب واحد - ترم مهرماه 96 (مقطع کارشناسی)
1396/6/11 ساعت 13:1 - 624 بازدید - 4 نظر

برنامه انتخاب واحد ترم مهرماه 96 (مقطع کارشناسی)


# ورود به سامانه پرداخت 85% شهریه #


ردیف

نام رشته

  ورودی 

دانلود برنامه

1

کارشناسی تبلیغات تجاری

مهر 96

دانلود فایل

2

کارشناسی تبلیغات تجاری

بهمن 94

دانلود فایل

2

کارشناسی تدوین فیلم

مهر 96

دانلود فایل

3

کارشناسی تدوین فیلم

بهمن 94

دانلود فایل

4

کارشناسی حسابداری

مهر 96

دانلود فایل

5

کارشناسی حسابداری

بهمن 94

دانلود فایل

6

کارشناسی روابط عمومی

مهر 96

دانلود فایل

7

کارشناسی روابط عمومی

بهمن 94

دانلود فایل

8

کارشناسی امورفرهنگی

مهر 96

دانلود فایل

9

کارشناسی امورفرهنگی

بهمن 95

دانلود فایل

10

کارشناسی امورفرهنگی

بهمن 94

دانلود فایل

11

کارشناسی کارگردانی

مهر 96

دانلود فایل

12

کارشناسی کارگردانی

بهمن 95

دانلود فایل

13

کارشناسی کارگردانی

بهمن 94

دانلود فایل

14

کارشناسی گریم

مهر 96

دانلود فایل

15

کارشناسی گریم

بهمن 95

دانلود فایل

16

کارشناسی گریم

بهمن 94

دانلود فایل

17

کارشناسی طراحی لباس

مهر 96

دانلود فایل

18

کارشناسی طراحی لباس

بهمن 95

دانلود فایل

19

کارشناسی طراحی لباس

بهمن 94

دانلود فایل

20

کارشناسی گرافیک

مهر 96

دانلود فایل

21

کارشناسی گرافیک

بهمن 95

دانلود فایل

22

کارشناسی گرافیک

بهمن 94

دانلود فایل