برنامه انتخاب واحد - ترم مهرماه 96 (مقطع کاردانی)
1396/6/11 ساعت 10:34 - 677 بازدید - 8 نظر

برنامه انتخاب واحد ترم مهرماه 96 (مقطع کاردانی)


# ورود به سامانه پرداخت 85% شهریه #


ردیف

نام رشته

  ورودی 

دانلود برنامه

1

کاردانی بازاریابی

مهر 96

دانلود فایل

2

کاردانی بازیگری

بهمن 95

دانلود فایل

3

کاردانی بازیگری

بهمن 94

دانلود فایل

4

کاردانی نقاشی ایرانی

بهمن 94

دانلود فایل

5

کاردانی طراحی لباس

مهر 96

دانلود فایل

6

کاردانی طراحی لباس

بهمن 95

دانلود فایل

7

کاردانی طراحی لباس

بهمن 94

دانلود فایل

8

کاردانی گریم

مهر 96

دانلود فایل

9

کاردانی گریم

بهمن 95

دانلود فایل

10

کاردانی گریم

بهمن 94

دانلود فایل

11

کاردانی مدیریت کسب و کار

مهر 95

دانلود فایل

12

کاردانی مدیریت کسب و کار

بهمن 94

دانلود فایل

13

کاردانی نقاشی

مهر 96

دانلود فایل

14

کاردانی اینترنت و شبکه های کامپیوتری

بهمن 95

دانلود فایل

15

کاردانی اینترنت و شبکه های کامپیوتری

بهمن 94

دانلود فایل

16

کاردانی برنامه سازی کامپیوتری

بهمن 94

دانلود فایل

17

کاردانی تدوین فیلم

بهمن 94

دانلود فایل

18

کاردانی انیمیشن

بهمن 94

دانلود فایل

19

کاردانی روابط عمومی

مهر 96

دانلود فایل

20

کاردانی روابط عمومی

بهمن 95

دانلود فایل

21

کاردانی روابط عمومی

بهمن 94

دانلود فایل

22

کاردانی فیلمسازی

مهر 96

دانلود فایل

23

کاردانی فیلمسازی

بهمن 95

دانلود فایل

24

کاردانی فیلمسازی

بهمن 94

دانلود فایل

25

کاردانی تکنولوژی آموزشی

بهمن 95

دانلود فایل

26

کاردانی کمک کارگردانی

بهمن 95

دانلود فایل

27

کاردانی کمک کارگردانی

بهمن 94

دانلود فایل

28

کاردانی امورفرهنگی

مهر 96

دانلود فایل

29

کاردانی امورفرهنگی

بهمن 95

دانلود فایل

30

کاردانی امورفرهنگی

بهمن 94

دانلود فایل

31

کاردانی مدیریت اموردفتری

مهر 96

دانلود فایل

32

کاردانی مدیریت اموردفتری

بهمن 95

دانلود فایل

33

کاردانی حسابداری مالیاتی

بهمن 94

دانلود فایل

34

کاردانی حسابداری مالی

بهمن 95

دانلود فایل

35

کاردانی تبلیغات

مهر 96

دانلود فایل

36

کاردانی تبلیغات

بهمن 95

دانلود فایل

37

کاردانی گرافیک

مهر 96

دانلود فایل

38

کاردانی گرافیک

بهمن 95

دانلود فایل

39

کاردانی گرافیک

بهمن 94

دانلود فایل

40

کاردانی مترجمی زبان انگلیسی

مهر 96

دانلود فایل

41

کاردانی مترجمی زبان انگلیسی

بهمن 95

دانلود فایل

42

کاردانی مترجمی زبان انگلیسی

بهمن 94

دانلود فایل