تقویم آموزشی و برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 97-1396 ترم مهرماه
1396/6/1 ساعت 15:0 - 605 بازدید - 7 نظر

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 97-96

زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم سال ورود و مقطع


زمان حذف و اضافه به  تفکیک نیم سال ورود