گزارش تصویری از دومین جشنواره هنرهای نمایشی (روز اول)
1396/2/14 ساعت 10:10 - 611 بازدید - 2 نظر

رستم و سهراب

نقال : علی فتحی (از واحد 23)رستم و اسفندیار

نقال : مهسا مهدیهفت خان رستم

نقال : حسین چراغیرستم و اسفندیار

نقال : سعید میرزاده


رستم و اسفندیار

نقال : ابوالفضل مطهری