گزارش های تصویری از برگزاری دومین جشنواره هنرهای نمایشی و بازیگری با رویکردی بر نمایش های تک نفره (مونولوگ) :
1396/2/13 ساعت 6:56 - 607 بازدید - 7 نظر

دومین جشنواره هنرهای نمایشی و بازیگری با رویکردی بر نمایش های تک نفره (مونولوگ)


ردیف

زمـان

گزارش تصویری

1

روز اول (چهارشنبه 96/02/13)

مشاهده گزارش تصویری روز اول

2

روز دوم (پنج شنبه 96/02/14)

مشاهده گزارش تصویری روز دوم

3

روز سوم (شنبه 96/02/16)

مشاهده گزارش تصویری روز سوم

4

روز چهارم (یک شنبه 96/02/17)

مشاهده گزارش تصویری روز چهارم

5

روز پنجم (دوشنبه 96/02/18)

مشاهده گزارش تصویری روز پنجم

6

روز ششم (دوشنبه 96/02/19)

7


اختتامیه جشنواره (پنج شنبه 96/02/21)مشاهده گزارش تصویری مراسم اختتامیه