آقای «ابوالفضل مطهری» دانشجوی کارشناسی کارگردانی مرکز به عنوان «سرپرست و نماینده دانشجویان کانون هنرمندان ایران» منصوب شد.
1396/1/29 ساعت 12:35 - 1423 بازدید - 2 نظر

جناب آقای «ابوالفضل مطهری» دانشجوی کارشناسی کارگردانی سینما و دبیر انجمن علمی دانشجویی رشته کارگردانی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران به عنوان «سرپرست و نماینده دانشجویان کانون هنرمندان ایران» منصوب شد.