لباس های اجتماع (بانوان) طراحی شده با المانهای ایرانی کاری از اعضای فعال انجمن علمی رشته طراحی لباس مرکز
1398/10/28 ساعت 16:52 - 72 بازدید - 1 نظر

لباس های اجتماع (بانوان) طراحی شده با المانهای ایرانی کاری از اعضای فعال انجمن علمی رشته طراحی لباس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر ۱۱ تهران به سرپرستی استاد کاکاوند