اعلام تاریخ و ساعت های جدید جهت برگزاری ژوژمان های روز دوشنبه 15 دی ماه 98 و تحویل کاربینی و کارورزی (بروزرسانی شد)
1398/10/15 ساعت 18:13 - 1332 بازدید - 2 نظر

تاریخ و ساعت های جدید ژوژمان هایی که روز دوشنبه مورخ 98/10/15 به دلیلی تعطیلی مرکز برگزار نشده اند، به شرح ذیل اعلام می گردد :