گزارش تصویری از برگزاری کارگاه "آموزش مهارت جرات مندی" توسط دفتر مشاوره روانشناسی مرکز
1398/8/2 ساعت 8:38 - 659 بازدید - 2 نظر

کارگاه آموزش مهارت جرات مندی

روز سه شنبه مورخ 98/07/30

مدرس : سرکار خانم حاجی قربانی