قابل توجه دانشجویانی که با اساتید نامور، مظفری و غفاری مجلج کلاس دارند
1398/7/8 ساعت 13:22 - 596 بازدید - 3 نظر

کلیه کلاس های اساتید نامور، مظفری و غفاری مجلج روز دوشنبه مورخ 98/07/08 برگزار نمی گردد


کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد