جلسه تحویل کارورزی اساتید سکینه براتی، امیراصلانی، یاسر نظری، حیرت سجادی، مومنی، خادم، ذاکر
1398/6/7 ساعت 8:47 - 672 بازدید - 2 نظر

جلسه تحویل دفترچه کارورزی به شرح ذیل می باشد :

استاد سکینه براتی روز پنجشنبه مورخ 98/06/14 ساعت 10

استاد امیراصلانی روز یکشنبه مورخ 98/06/10 ساعت 16

استاد یاسر نظری روز دوشنبه مورخ 98/06/11 ساعت 16

استاد حیرت سجادی روز چهارشنبه مورخ 98/06/13 ساعت 16

استاد مومنی روز سه شنبه مورخ 98/06/12 ساعت 14

استاد خادم روز دوشنبه مورخ 98/06/11 ساعت 15

استاد ذاکر روز سه شنبه مورخ 98/06/12 ساعت 16

عدم حضور در این جلسه به منزله نمره صفر تلقی خواهد شد