قابل توجه دانشجویانی که با اساتید ساولانی، جمشیدی و میرعیسایی درس کارورزی در این ترم اخذ نموده اند
1398/6/6 ساعت 11:51 - 598 بازدید - 3 نظر

جلسه تحویل دفترچه کارورزی استاد جمشیدی و استاد میرعیسایی روز دوشنبه مورخ 98/06/11 ساعت 15 در تئوری 2 می باشد.

جلسه تحویل دفترچه کارورزی استاد ساولانی روز یکشنبه مورخ 98/06/10 ساعت 15 در تئوری 1 می باشد.

عدم حضور در این جلسه به منزله نمره صفر خواهد بود