قابل توجه دانشجویانی که با اساتید نظری، خدایاری و جوانی درس کاربینی یا کارورزی اخذ نموده اند
1398/3/29 ساعت 11:41 - 56 بازدید - 3 نظر

جلسه تحویل کارورزی استاد نظری روز سه شنبه مورخ 98/04/04 ساعت 17 می باشد.


جلسه تحویل کارورزی و کاربینی استاد جوانی روز دوشنبه مورخ 98/04/10 ساعت 17 می باشد.


جلسه تحویل کارورزی استاد خدایاری روز چهارشنبه مورخ 98/03/29 ساعت 17 می باشد.


عدم حضور دانشجویان در این جلسات به منزله نمره صفر خواهد بود.