قابل توجه دانشجویانی که با استاد شهامت پور درس کارورزی اخذ نموده اند (تحویل کارورزی)
1398/3/1 ساعت 10:41 - 595 بازدید - 1 نظر

جلسه تحویل کارورزی استاد شهامت پور روز سه شنبه مورخ 98/03/07 ساعت 15:30 لغایت 16:30 می باشد

تاریخ فوق تمدید نخواهد شد