جدول زمان برگزاری جلسات توجیهی درس کاربینی دانشجویان کاردانی و کارشناسی ترم یک
1398/2/2 ساعت 16:21 - 600 بازدید - 7 نظر

کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی که در این ترم درس کاربینی اخذ نموده اند، موظفند طبق کددرس و گروه درسی درج شده در برنامه هفتگی سامانه هم آوا و جدول ذیل، در جلسه توجیهی این درس شرکت نمایند.