قابل توجه دانشجویانی که با اساتید فراهانی، اعرابی و نصیری کلاس دارند
1397/12/19 ساعت 10:0 - 651 بازدید - 5 نظر

کلاسها به شرح ذیل برگزار نمی گردد :

استاد فراهانی روز پنجشنبه مورخ 97/12/23

استاد بنفشه اعرابی روز پنجشنبه مورخ 97/12/23

استاد نصیری روزهای پنجشنبه مورخ 97/12/23 و جمعه مورخ 97/12/24