قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی که با اساتید جمشیدی و فراهانی درس کاربینی و کارورزی اخذ نموده اند
1397/10/9 ساعت 8:59 - 69 بازدید - 1 نظر

تاریخ تحویل کارورزی و کاربینی دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی استاد فراهانی روز سه شنبه  مورخ 97/10/11 ساعت 17 می باشد.

تاریخ تحویل کارورزی و کاربینی دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی استاد جمشیدی روز چهارشنبه  مورخ 97/10/19 ساعت 9 الی 12 می باشد.