قابل توجه دانشجویانی که با اساتید رستی خواه، فانی و براتی کلاس دارند :
1397/9/21 ساعت 10:17 - 592 بازدید - 1 نظر

کلاس اساتید به شرح ذیل برگزار نمی گردد :

استاد رستی خواه : روز پنجشنبه مورخ 97/09/22

استاد براتی : روز پنجشنبه مورخ 97/09/22

استاد فانی : روز پنجشنبه مورخ 97/09/22 فقط ساعت 11 الی 13