قابل توجه دانشجویانی که با اساتید نامور، شجاعی و خادم درس کاربینی اخذ نموده اند :
1397/4/19 ساعت 8:27 - 596 بازدید - 3 نظر

جلسات تحویل کاربینی به شرح ذیل اعلام می گردد :


استاد شجاعی روز چهارشنبه مورخ 97/04/20


استاد نامور - کارشناسی کارگردانی - روز پنجشنبه مورخ 97/04/21 ساعت 12 الی 13


استاد خادم - کاردانی روابط عمومی - روز پنجشنبه مورخ 97/04/21 ساعت 13 الی 14