غرفه مرکز در دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
غرفه مرکز در دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش / اسفندماه 1397 / بازار بزرگ ایران (ایران مال) - 1763 بازدید
غرفه مرکز در دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
خطاطی توسط آقای ایرانشاهی از دانشجویان مرکز
غرفه مرکز در دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
مراسم افتتاحیه دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
برگزاری ورکشاپ توسط استاد محمدی از اساتید مرکز
برگزاری ورکشاپ توسط استاد محمدی از اساتید مرکز
برگزاری ورکشاپ توسط استاد محمدی از اساتید مرکز
برگزاری ورکشاپ توسط دانشجوی مرکز
برگزاری ورکشاپ توسط دانشجوی مرکز
بازدید دکتر پیش بین معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع و دکتر فرهمند راد رئیس واحد استانی غرب تهران از غرفه مرکز
غرفه مرکز در دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
غرفه مرکز در دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
غرفه مرکز در دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
غرفه مرکز در دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
غرفه مرکز در دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
غرفه مرکز در دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
اجرای نقالی توسط دانشجو حامد جبارزاده
اجرای نقالی توسط دانشجو حامد جبارزاده
اجرای نقالی توسط دانشجو حامد جبارزاده
غرفه مرکز در دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
مراسم اختتامیه دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
مراسم اختتامیه دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
مراسم اختتامیه دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
مراسم اختتامیه دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
مراسم اختتامیه دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
بازدید دکتر فرهمند راد رئیس واحد استانی غرب تهران از غرفه مرکز
طراحی چهره دکتر فرهمندراد توسط دانشجوی مرکز و اهدای آن به دکتر فرهمندراد
طراحی چهره دکتر فرهمندراد توسط دانشجوی مرکز و اهدای آن به دکتر فرهمندراد