فرم شرکت در دومین جشنواره هنرهای نمایشی و بازیگری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران

نام و نام خانودگی کارگردان:
مقطع تحصیلی کارگردان:
رشته تحصیلی کارگردان:
شماره همراه کارگردان:
نام و نام خانودگی بازیگر:
متن انتخابی:
خلاصه متن انتخابی:

این فرم هم اکنون فعال نمی باشد.